Koszyk

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.victoriasponge.eu

STRONY TRANSAKCJI

Stroną, która może dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym sklep.victoriasponge.eu, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego sklep.victoriasponge.eu jest Grzegorz Woźniak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Woźniak VICTORIA Mników 318, 32-084 Morawica k/ Krakowa.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony Transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie Sklepu Internetowego, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego, pod adresem: sklep.victoriasponge.eu, w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia należy składać wyłącznie poprzez stronę www Sprzedającego (stronę Sklepu Internetowego) wypełniając formularz zamówieniowy.

Zamówienia przesyłane bezpośrednio na adres e-mail lub składane telefonicznie nie będą realizowane.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym sklep.victoriasponge.eu zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie przed jego realizacją. W potwierdzeniu tym znajdzie się informacja o wartości całego zamówienia – razem z kosztami oraz czasem dostawy (opóźnienia mogą wyniknąć wskutek niezależnych od Sprzedającego przyczyn zewnętrznych – np. opóźnień Kuriera).

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu lub nieprawidłowy adres e-mail) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

FORMY PŁATNOŚCI

W Sklepie Internetowym możliwe są następujące formy płatności:

Gotówką przy odbiorze towaru;

Przelew internetowy na podany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy. Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą VAT, w terminie wskazanym w punkcie VII. 2 Regulaminu.

DOWÓD ZAKUPU

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone. W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres Sklepu Internetowego, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakupu.

DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.victoriasponge.eu realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu płatności:

– płatność przy odbiorze: czas realizacji zamówienia to 4-5 dni roboczych.

– przelew: czas realizacji zamówienia to 4-5 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Dostawy zamówienia, którego wartość równa się lub przewyższa kwotę 500 PLN (brutto), na terenie całego kraju realizowane są poprzez Kuriera bezpłatnie przy wyborze opcji płatności przelewem internetowym oraz 48 PLN przy wyborze opcji płatności przy odbiorze.

Dostawy zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 500 PLN (brutto), na terenie całego kraju realizowane poprzez Kuriera są płatne – opłata wynosi 40 PLN przy wyborze formy płatności przelew bankowy oraz 48 PLN przy wyborze opcji płatności przy odbiorze.

REKLAMACJE I GWARANCJE

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia lub niezgodności towaru z opisem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając podpisane oświadczenie na adres: Victoria Grzegorz Woźniak, Mników 318, 32-084 Morawica lub adres e-mail: sklep@victoriasponge.eu oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu Internetowego. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przy nabyciu towarów. W każdym przypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem, z wyjątkiem kosztu odesłania towaru.

Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy.

Reklamacje dotyczące towarów

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Grzegorz Woźniak, Mników 318, 32-084 Morawica. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta we wskazanym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@victoriasponge.eu W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta we wskazanym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

DANE OSOBOWE

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Grzegorza Woźniaka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Victoria Grzegorz Woźniak z siedzibą Mników 318, 32-084 Morawica (Administrator Danych Osobowych).

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość Sklepu Internetowego sklep.victoriasponge.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu Internetowego sklep.victoriasponge.eu są zgodne z danymi katalogowymi lub ofertą producenta. Sklep sklep.victoriasponge.eu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy regulamin.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności e-mail.